Anmälan om påträffad förorening och efterbehandling av förorenat område

Denna e-tjänst har 6 steg
 • 1. Anmälan
 • 2. Kontaktuppgifter
 • 3. Bilagor
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Signera
 • 6. Skicka in

Kännedom påträffad förorening

Anmälan förorenade områden

 

Den som upptäcker ett föroreningsskadat område ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrätta tillsynsmyndigheten.

 

Den som planerar att utföra saneringsåtgärder skall anmäla det till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Avgift debiteras enligt av kommunen faställd taxa.

 

Anmälan om efterbehandling ska innehålla följande information

 • Administrativa uppgifter om verksamhetsutövare, fastighetsägare, fakturamottagare, entreprenörer och försäkringsbolag ska anges enligt framsidan av denna blankett.
 • En redogörelse av fastighetens industriella historia, dagens och eventuella framtida verksamheter på platsen.
 • Ange vilka aktuella föroreningar som förekommer samt deras omfattning och utbredning. Utredningar och analysresultat som ligger till grund för bedömningarna ska bifogas.
 • Risker med förekommande föroreningar samt målen för efterbehandlingen.
 • Redogörelse av efterbehandlingsåtgärd och vilka metoder som avses användas. Om relevant ska nollalternativet och flera alternativa saneringsmetoder utredas.
 • Massahanteringsplan, ange hur massorna kommer att hanteras om det kommer att ske mellanlagring innan borttransport.
 • Kartmaterial som tydligt visar vilket område som omfattas av efterbehandlingen.
 • Skyddsåtgärder som avses användas vid efterbehandlingen. Exempelvis hur länsvatten tas om hand och hur damning förhindras.
 • Redogörelse av hur kontrollen av efterbehandlingsåtgärden kommer genomföras.
 • Tidplan för åtgärderna.
 • Mottagare och transportörer av förorenade massor samt deras organisationsnummer enligt blanketten.

 

Anmälan ska inkomma senast sex veckor innan efterbehandlingen ska påbörjas.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned