Ansökan om schakttillstånd

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Ansökan om schakttillstånd
  • 2. Skicka in

Ansökan om schakttillstånd (Ansökan om grävning i allmän mark)

Schakttillstånd behöver sökas om du planerar att gräva i kommunal mark. Ansökan ska göras minst femton arbetsdagar innan arbetet är tänkt att starta. Arbetet får börja när du fått beslut om godkänt schakttillstånd och övriga tillstånd är klara. Sökande ansvarar själv för att starta ett ärende i Ledningskollen. Om arbeten ska utföras i nära anslutning till vägar, gator, parkeringsytor och gång- och cykelvägar behövs även beslut om en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) som söks separat.

 

Kostnads- och faktureringsvillkor

Bygg- och miljökontorets Trafikmyndighet tar ut avgifter i samband med att du ansöker om schakttillstånd, trafikanordningsplan, vägvisning, markupplåtelse eller utförande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter. Mer info finns på www.nykvarn.se

Faktura skickas separat efter beslut

 

 

Information