Anmälan om dagvattenanläggning

Denna e-tjänst har 12 steg
 • 1. Verksamheten/ åtgärden gäller
 • 2. Sökande/ Verksamhetsutövare
 • 3. Driftansvarig
 • 4. Teknisk beskrivning
 • 5. Avrinningsområde och markanvändning
 • 6. Recipient
 • 7. Flöden, föroreningsbelastning och reningseffekt
 • 8. Egenkontroll
 • 9. Bilagor
 • 10. Underskrift
 • 11. Förhandsgranska
 • 12. Skicka in

Enligt 9 kap 2 § och 7§§ (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) genom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Anmälan om ny, eller ändring av befintlig, dagvattenanläggning.

 

Lämna din anmälan till avdelningen för miljö- och hälsoskydd senast sex veckor innan anläggningen påbörjas eller ändras. Avdelningen kan komma att begära in kompletterande uppgifter.

 

Med väsentlig ändring menas att avloppsvattnet som leds in i anläggningen skiljer sig från tidigare vattenmängd och/eller sammansättning.

 

Avgift debiteras enligt gällande taxa

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned