Ansökan om planbesked

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan om planbesked
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Ansökan om planbesked

- Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen.

 2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Lag (2011:335).

 

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Om den som gör begäran vill få besked om vilket planeringsunderlag som kan behövas vid planläggningen och ha möjlighet att begära ett sådant yttrande från länsstyrelsen som avses i 5 b § första stycket, ska även det anges i begäran. Lag (2021:752).

 

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något annat.

 

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet

1. ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att

a) inledas, och

b) ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser, och

2. redovisa vilket planeringsunderlag som sannolikt kan behövas vid planläggningen, om den som har gjort begäran om planbesked vill få besked om det.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. Lag (2021:752).

 

 Kostnads och faktureringsvillkor

Kommunstyrelsen tar ut en avgift enligt gällande taxa för att lämna planbesked, oavsett om det är positivt eller negativt.

Se mer om taxor och avgifter på Nykvarns kommuns hemsida.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som fastighetsbeteckning, namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att

kunna hantera din ansökan. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e

allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Dina uppgifter kommer att sparas tillsammans med de projektdokument som tillhör detaljplanen utifrån plan- och bygglagen,

tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

 

På Nykvarns kommuns hemsidan kan du läsa mer om hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Platser