Redovisning av kommunalt partistöd

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Redovisning
  • 2. Granskningsintyg
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Kommunalt partistöd

 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas
till Nykvarns kommun, kansliet senast den 30 juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut
om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen i februari.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.

 

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun har beslutat att lokalt partistöd ges till politiska partier
som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige fattade den 14 december 2017 beslut
om att uppdatera reglementet för kommunalt partistöd.

 

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas senast 30 juni
Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni till Nykvarns kommun lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i
4 kap. 29 § kommunallagen, d.v.s. att ”stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”.

 

Till redovisning ska bifogas ett signerat granskningsintyg
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren (respektive parti) utser
själv  en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren
har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.

 

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet
att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

 

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar person-
uppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av
personuppgifter hittar du på vår hemsida under behandling av personuppgifter

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned